Workshop:Jak rozvíjet dítě s autismem v domácím prostředí

O projektu Rozvoj hrou

dite-a-mama-mapaHlavním cílem projektu ROZVOJ HROU je sdružovat odborníky v oblasti PAS, kteří považují za prioritní neinvazivní, hravý a přirozený přístup k člověku s autismem.

Projekt ROZVOJ HROU je platformou pro setkávání různých přístupů k PAS, není to název metody nebo občanského sdružení.

  • Klademe důraz na holistický přístup a čerpáme z dlouhodobých mezinárodních zkušeností.
  • Projekt Rozvoj hrou má za cíl sdružovat odborníky různých terapií a přístupů pro PAS, kteří se mohou vzájemně doplňovat. Upozorňovat na zajímavé přednášky, konference a workshopy. Informovat o zahraničním vzdělávání v oblasti PAS, překládat zajímavé články.
  • V projektu Rozvoj hrou pomáháme rodinám u nás i v zahraničí vést domácí terapii s autistickým dítětem, organizujeme workshopy pro rodiče i odborníky, nabízíme konzultace.
  • Podporujeme rodiče a odborníky, aby se na autismus dívali z mnoha úhlů pohledu.
  • Cílem naší práce je pomoci rodičům pochopit dítě , podstatu jeho projevů a při respektu k jeho aktuálním možnostem a prožívání dítě s PAS rozvíjet. 
  • Projekt Rozvoj hrou se věnuje především rozvoji dítěte rodiči v každodenních situacích. Snažíme se připravit dítě na život, komunikaci a vztahy s blízkými lidmi, pomoci mu rozumět sociálním situacím a co nejlépe je zvládat

Zvláště pak zdůrazňujeme stránku:

Psychologickou

Zuzana Masopustová Ph.D. (vývojový psycholog), www.poradenstviprorodice.cz

  • Zjištění vývojového stádia dítěte
  • Společné (rodič-dítě) zvládání úzkostí
  • Prevence vyhoření rodičů
  • Rozvoj komunikace dítěte a porozumění jejímu smyslu
  • Podpora vztahu mezi rodiči a dítětem
  • Podpora porozumění chování dítěte
  • Podpora rozvoje dítěte v oblasti emočních a sociálních dovedností
  • Stanovování hranic

 

Terapeutickou

Linda Cecavová, zakladatelka projektu Rozvoj hrou, herní terapeut, poradkyně a lektorka v oblasti PAS

  • Hravou formou pomoci dítěti s PAS rozvíjet převážně komunikaci (ukazování, funkční řeč, oční kontakt atd.)
  • Zdravé vztahy, rozvoj citové vazby na blízké lidi
  • Zvládání úzkostí a stresu
  • Rozvoj představivosti
  • Rozvoj flexibility
  • Zvládání a respektování hranic
  • Snaha pochopit  svět a myšlení dítěte s PAS a pomoci mu pochopit svět náš
  • Snaha o pochopení smyslového vnímání dítěte
  • Učení dítěte přirozenou a hravou formou, jak může předvídat okolní svět, který mu připadá nepředvídatelný
  • Zvyšování sebevědomí dítěte a snižování stresové zátěže
  • Naučit dítě relaxovat, rozpoznat a efektivně řešit svoje přetížení jinak než afektem
  • Pomáhat dítěti začlenit se do kolektivu tak, aby tato zkušenost byla co nejpříjemnější i nejprospěšnější pro dítě i pro kolektiv ostatních dětí

Neuro-vývojovou, HANDLE přístup

Mgr. Jana Baptie, lgoped, Handle lektor

Mgr. Paul Baptie, pedagog, Handle lektor 

handle@email.cz

Hledání možných neurovývojových důvodů obtíží, se kterými se děti potýkají a které mohou bránit jejich rozvoji, např.

  • Proč musí být stále v pohybu?
  • Proč má obtíže s řečí?
  • Proč špatně spí?
  • Proč chce jíst pouze určitá jídla?

Jaké je zpracování senzorických informací a organizace pohybu

  • jak dítě přijímá a zpracovává informace prostřednictví svých smyslů
  • jak dokáže zorganizovat své tělo a mysl v reakci na tuto stimulaci
  • jaká je připravenost dítěte k učení (motorickému, sociálnímu, emocionálnímu, sebeobsluze a další)

Pokud neurovývojové systémy nejsou organizované a integrované, učení může

  • být těžší a méně efektivní
  • vyžadovat více energie a úsilí jak od dítěte, tak od těch, kteří s ním pracují

 

  • Snižení senzorických přecitlivělostí ovlivňujících pozornost, interakci a schopnost učit se
  • Využití pohybových aktivit k organizaci a integraci nervového systému
  • Rozpoznání signálů přetížení nervového systému
  • Snížení stresu